Bàn phím:
Từ điển:
 
1-byte character code
  • (Tech) mã ký tự 1 bai