Bàn phím:
Từ điển:
 
A except B gate
  • (Tech) cổng A loại trừ B