Bàn phím:
Từ điển:
 
A-D converter circuit
  • (Tech) mạch đổi sóng-số