Bàn phím:
Từ điển:
 
A-D = A /D = a-d (analog-to-digital)
  • (Tech) đổi dạng sóng (dạng tương tự) sang dạng số