Bàn phím:
Từ điển:
 
a /ei, ə/

danh từ, số nhiều as, a's

 • (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt
  • his health is a: sức khoẻ anh ta vào loại a
 • (âm nhạc) la
  • a sharp: la thăng
  • a flat: la giáng
 • người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
  • from a to z: từ đầu đến đuôi, tường tận
  • not to know a from b: không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết

mạo từ

 • một; một (như kiểu); một (nào đó)
  • a very cold day: một ngày rất lạnh
  • a dozen: một tá
  • a few: một ít
  • all of a size: tất cả cùng một cỡ
  • a Shakespeare: một (văn hào như kiểu) Sếch-xpia
  • a Mr Nam: một ông Nam (nào đó)
 • cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;
  • a cup: cái chén
  • a knife: con dao
  • a son of the Party: người con của Đảng
  • a Vietnamese grammar: cuốn ngữ pháp Việt Nam

giới từ

 • mỗi, mỗi một
  • twice a week: mỗi tuần hai lần
a /c
 • (vt của account current) tài khoản vãng lai (tức là bằng séc)
 • có nghĩa giống như nghĩa của account