Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit personal computer
  • (Tech) máy điện toán cá nhân 8 bít