Bàn phím:
Từ điển:
 
1-byte character
  • (Tech) ký tự 1 bai