Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit character string
  • (Tech) chuỗi ký tự 8 bít