Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit character set
  • (Tech) bộ ký tự 8 bít