Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit character code
  • (Tech) mã ký tự 8 bít