Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit character
  • (Tech) ký tự 8 bít