Bàn phím:
Từ điển:
 
7-bit ASCII code set
  • (Tech) bộ mã ASCII 7 bít