Bàn phím:
Từ điển:
 
7-bit ASCII code
  • (Tech) mã ASCII 7 bít