Bàn phím:
Từ điển:
 
4th Generation Language (4GL)
  • (Tech) Ngôn ngữ Thế hệ Thứ tư