Bàn phím:
Từ điển:
 
00-database-url
  • http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/