Bàn phím:
Từ điển:
 
3D (three dimension) image
  • (Tech) ảnh 3 chiều, ảnh nổi = stereoscopic image