Bàn phím:
Từ điển:
 
3D (three dimension) configuration
  • (Tech) cấu hình 3 chiều, cấu hình nổi