Bàn phím:
Từ điển:
 
3D (three dimension)
  • (Tech) ba chiều, tam thứ nguyên, nổi