Bàn phím:
Từ điển:
 
1 to 1 relationship
  • (Tech) quan hệ 1 đối 1