Bàn phím:
Từ điển:
 
1-byte character string
  • (Tech) chuỗi ký tự 1 bai