Bàn phím:
Từ điển:
 
1-byte character set
  • (Tech) bộ ký tự 1 bai